Honda civic двигатель


Honda Civic ( )

Honda Civic. . - , .

Honda Civic I 3. / 1.2 MT (60..) (1972) -92 1170 3 60 .. Honda Civic I 3. / 1.2 MT (63..) (1972) -92 1238 3 63 .. Honda Civic I 3. / 1.5 MT (70..) (1972) -92 1500 3 70 .. Honda Civic I 5. / 1.2 MT (60..) (1972) -92 1170 3 60 .. Honda Civic I 5. / 1.2 MT (63..) (1972) -92 1238 3 63 .. Honda Civic I 5. / 1.5 MT (70..) (1972) -92 1500 3 70 .. Honda Civic II 5. / 1.3 MT (60..) (1979) 1300 3 60 .. Honda Civic II 5. / 1.5 AT (90..) (1988) -95 1493 3 90 .. 119/4500 * Honda Civic II 5. / 1.5 MT (90..) (1988) -95 1493 3 90 .. 119/4500 * Honda Civic II 5. / 1.6 AT (109..) (1988) 1600 3 109 .. Honda Civic II 5. / 1.6 MT (109..) (1988) 1600 3 109 .. Honda Civic II 5. / 1.6 MT (110..) 4WD (1988) 1600 3 110 .. Honda Civic II 5. / 1.2 MT (54..) (1980) 1200 3 54 .. Honda Civic II 5. / 1.2 MT (60..) (1980) -92 1170 3 60 .. Honda Civic II 5. / 1.3 MT (60..) (1980) 1300 3 60 .. Honda Civic II / 1.3 AT (71..) (1980) 1300 3 71 .. Honda Civic II / 1.3 MT (45..) (1980) 1300 3 45 .. Honda Civic II / 1.3 MT (60..) (1980) 1300 3 60 .. Honda Civic II / 1.3 MT (71..) (1980) 1300 3 71 .. Honda Civic III 5. / 1.5 AT (86..) (1983) 1500 3 86 .. Honda Civic III 5. / 1.5 AT (86..) 4WD (1985) 1500 3 86 .. Honda Civic III 5. / 1.5 MT (86..) (1983) 1500 3 86 .. Honda Civic III 5. / 1.5 MT (86..) 4WD (1985) 1500 3 86 .. Honda Civic III / 1.2 MT (54..) (1985) 1200 3 54 .. Honda Civic III / 1.3 MT (71..) (1983) 1300 3 71 .. Honda Civic III / 1.5 AT (101..) (1985) -95 1493 3 101 .. 132/5000 * Honda Civic III / 1.5 AT (86..) (1983) 1500 3 86 .. Honda Civic III / 1.5 AT (90..) (1986) -95 1493 3 90 .. 119/4500 * Honda Civic III / 1.5 MT (101..) (1985) -95 1493 3 101 .. 132/5000 * Honda Civic III / 1.5 MT (86..) (1983) 1500 3 86 .. Honda Civic III / 1.5 MT (90..) (1986) -95 1493 3 90 .. 119/4500 * Honda Civic III 3. / 1.2 MT (54..) (1985) 1200 3 54 .. Honda Civic III 3. / 1.3 AT (71..) (1985) 1300 3 71 .. Honda Civic III 3. / 1.3 MT (71..) (1985) 1300 3 71 .. Honda Civic III 3. / 1.5 AT (101..) (1985) -95 1493 3 101 .. 132/5000 * Honda Civic III 3. / 1.5 AT (86..) (1985) 1500 3 86 .. Honda Civic III 3. / 1.5 MT (101..) (1985) -95 1493 3 101 .. 132/5000 * Honda Civic III 3. / 1.5 MT (86..) (1985) 1500 3 86 .. Honda Civic III 3. / 1.5 MT (90..) (1985) -95 1493 3 90 .. 119/4500 * Honda Civic IV 3. / 1.3 MT (75..) (1987) -92 1343 3 75 .. 102/3100 * Honda Civic IV 3. / 1.4 AT (90..) (1987) 1400 3 90 .. Honda Civic IV 3. / 1.4 MT (90..) (1987) 1400 3 90 .. Honda Civic IV 3. / 1.5 AT (90..) (1987) -95 1493 3 90 .. 119/4500 * Honda Civic IV 3. / 1.5 MT (90..) (1987) -95 1493 3 90 .. 119/4500 * Honda Civic IV 3. / 1.6 AT (109..) (1987) 1600 3 109 .. Honda Civic IV 3. / 1.6 AT (109..) 4WD (1989) 1600 3 109 .. Honda Civic IV 3. / 1.6 AT (110..) (1987) 1600 3 110 .. Honda Civic IV 3. / 1.6 MT (109..) (1987) 1600 3 109 .. Honda Civic IV 3. / 1.6 MT (109..) 4WD (1989) 1600 3 109 .. Honda Civic IV 3. / 1.6 MT (110..) (1987) 1600 3 110 .. Honda Civic IV / 1.3 MT (75..) (1987) -92 1343 3 75 .. 102/3100 * Honda Civic IV / 1.4 AT (90..) (1987) 1400 3 90 .. Honda Civic IV / 1.4 MT (90..) (1987) 1400 3 90 .. Honda Civic IV / 1.5 AT (90..) (1987) -95 1493 3 90 .. 119/4500 * Honda Civic IV / 1.5 MT (90..) (1987) -95 1493 3 90 .. 119/4500 * Honda Civic IV / 1.6 AT (109..) (1987) 1600 3 109 .. Honda Civic IV / 1.6 AT (109..) 4WD (1989) 1600 3 109 .. Honda Civic IV / 1.6 AT (110..) (1987) 1600 3 110 .. Honda Civic IV / 1.6 MT (109..) (1987) 1600 3 109 .. Honda Civic IV / 1.6 MT (109..) 4WD (1989) 1600 3 109 .. Honda Civic IV / 1.6 MT (110..) (1987) 1600 3 110 .. Honda Civic V 3. / 1.3 MT (75..) (1991) -92 1343 3 75 .. 102/3100 * Honda Civic V 3. / 1.5 AT (90..) (1991) -95 1493 3 90 .. 119/4700 * Honda Civic V 3. / 1.5 MT (90..) (1991) -95 1493 3 90 .. 119/4700 * Honda Civic V 3. / 1.6 AT (125..) (1991) -95 1590 3 125 .. 142/5200 * Honda Civic V 3. / 1.6 AT (125..) 4WD (1991) -95 1590 3 125 .. 142/5200 * Honda Civic V 3. / 1.6 MT (125..) (1991) -95 1590 3 125 .. 142/5200 * Honda Civic V 3. / 1.6 MT (125..) 4WD (1991) -95 1590 3 125 .. 142/5200 * Honda Civic V 3. / 1.6 MT (160..) (1991) -95 1595 3 160 .. 152/7000 * Honda Civic V / 1.5 AT (90..) (1991) -95 1493 3 90 .. 119/4700 * Honda Civic V / 1.5 MT (90..) (1991) -95 1493 3 90 .. 119/4700 * Honda Civic V / 1.6 AT (125..) (1991) -95 1590 3 125 .. 144/4700 * Honda Civic V / 1.6 AT (125..) 4WD (1991) -95 1590 3 125 .. 144/4700 * Honda Civic V / 1.6 MT (125..) (1991) -95 1590 3 125 .. 144/4700 * Honda Civic V / 1.6 MT (125..) 4WD (1991) -95 1590 3 125 .. 144/4700 * Honda Civic V / 1.6 MT (160..) (1991) -95 1595 3 160 .. 152/7000 * Honda Civic V / 1.5 AT (101..) (1994) -95 1493 3 101 .. 132/5000 * Honda Civic V / 1.5 MT (101..) (1994) -95 1493 3 101 .. 132/5000 * Honda Civic V / 1.6 AT (125..) (1994) -95 1590 3 125 .. 142/5200 * Honda Civic V / 1.6 AT (125..) 4WD (1994) -95 1590 3 125 .. 142/5200 * Honda Civic V / 1.6 MT (125..) (1994) -95 1590 3 125 .. 142/5200 * Honda Civic V / 1.6 MT (125..) 4WD (1994) -95 1590 3 125 .. 142/5200 * Honda Civic V 5. / 1.5 AT (90..) (1994) -95 1493 3 90 .. 129/4500 * Honda Civic V 5. / 1.5 MT (90..) (1995) -95 1493 3 90 .. 129/4500 * Honda Civic V 5. / 1.6 AT (113..) (1994) -95 1590 3 113 .. 140/5100 * Honda Civic V 5. / 1.6 MT (113..) (1994) -95 1590 3 113 .. 140/5100 * Honda Civic V 5. / 1.6 MT (126..) (1994) -95 1590 3 126 .. 144/5200 * Honda Civic VI 3. / 1.4 AT (75..) (1995) -95 1396 3 75 .. 112/3000 * Honda Civic VI 3. / 1.4 AT (90..) (1995) -95 1396 3 90 .. 120/4800 * Honda Civic VI 3. / 1.4 MT (75..) (1995) -95 1396 3 75 .. 112/3000 * Honda Civic VI 3. / 1.4 MT (90..) (1995) -95 1396 3 90 .. 120/4800 * Honda Civic VI 3. / 1.5 AT (115..) (1995) -95 1493 3 115 .. 141/4800 * Honda Civic VI 3. / 1.5 MT (115..) (1995) -95 1493 3 115 .. 141/4800 * Honda Civic VI 3. / 1.6 AT (160..) (1995) -95 1595 3 160 .. 152/7000 * Honda Civic VI 3. / 1.6 CVT (116..) (1995) -95 1590 3 116 .. 143/4800 * Honda Civic VI 3. / 1.6 MT (116..) (1995) -95 1590 3 116 .. 143/4800 * Honda Civic VI 3. / 1.6 MT (160..) (1995) -95 1595 3 160 .. 152/7000 * Honda Civic VI / 1.4 AT (90..) (1995) -95 1396 3 90 .. 120/4800 * Honda Civic VI / 1.4 MT (90..) (1995) -95 1396 3 90 .. 120/4800 * Honda Civic VI / 1.5 AT (115..) (1995) -95 1493 3 115 .. 141/4800 * Honda Civic VI / 1.5 AT (90..) (1995) -95 1493 3 90 .. 129/4500 * Honda Civic VI / 1.5 MT (115..) (1995) -95 1493 3 115 .. 141/4800 * Honda Civic VI / 1.5 MT (90..) (1995) -95 1493 3 90 .. 129/4500 * Honda Civic VI / 1.6 AT (125..) (1995) -95 1590 3 125 .. 144/4700 * Honda Civic VI / 1.6 AT (160..) (1995) -95 1595 3 160 .. 152/7000 * Honda Civic VI / 1.6 MT (105..) (1995) -95 1590 3 105 .. 135/3500 * Honda Civic VI / 1.6 MT (125..) (1995) -95 1590 3 125 .. 144/4700 * Honda Civic VI / 1.6 MT (160..) (1995) -95 1595 3 160 .. 152/7000 * Honda Civic VI / 1.6 AT (105..) (1996) -95 1590 3 105 .. 135/4500 * Honda Civic VI / 1.6 AT (125..) (1996) -95 1590 3 125 .. 143/5500 * Honda Civic VI / 1.6 MT (105..) (1996) -95 1590 3 105 .. 135/4500 * Honda Civic VI / 1.6 MT (125..) (1996) -95 1590 3 125 .. 143/5500 * Honda Civic VI 5. / 1.4 AT (75..) (1997) -95 1396 3 75 .. 112/3000 * Honda Civic VI 5. / 1.4 AT (90..) (1997) -95 1396 3 90 .. 120/4800 * Honda Civic VI 5. / 1.4 MT (75..) (1997) -95 1396 3 75 .. 112/3000 * Honda Civic VI 5. / 1.4 MT (90..) (1997) -95 1396 3 90 .. 120/4800 * Honda Civic VI 5. / 1.5 AT (115..) (1997) -95 1493 3 115 .. 141/4800 * Honda Civic VI 5. / 1.5 MT (115..) (1997) -95 1493 3 115 .. 141/4800 * Honda Civic VI 5. / 1.6 AT (125..) (1997) -95 1590 3 125 .. 144/4700 * Honda Civic VI 5. / 1.6 CVT (116..) (1997) -95 1590 3 116 .. 143/4800 * Honda Civic VI 5. / 1.6 MT (116..) (1997) -95 1590 3 116 .. 143/4800 * Honda Civic VI 5. / 1.6 MT (125..) (1997) -95 1590 3 125 .. 144/4700 * Honda Civic VI 5. / 1.8 MT (169..) (1997) -95 1797 3 169 .. 166/6300 * Honda Civic VI 5. / 2.0d MT (105..) (1997) 1994 3 105 .. 210/2000 * Honda Civic VI 5. / 1.4 AT (75..) (1998) -95 1396 3 75 .. 112/3000 * Honda Civic VI 5. / 1.4 AT (90..) (1998) -95 1396 3 90 .. 120/4800 * Honda Civic VI 5. / 1.4 MT (75..) (1998) -95 1396 3 75 .. 112/3000 * Honda Civic VI 5. / 1.4 MT (90..) (1998) -95 1396 3 90 .. 120/4800 * Honda Civic VI 5. / 1.5 AT (115..) (1998) -95 1493 3 115 .. 141/4800 * Honda Civic VI 5. / 1.5 MT (115..) (1998) -95 1493 3 115 .. 141/4800 * Honda Civic VI 5. / 1.6 AT (125..) (1998) -95 1590 3 125 .. 144/4700 * Honda Civic VI 5. / 1.6 CVT (116..) (1998) -95 1590 3 116 .. 143/4800 * Honda Civic VI 5. / 1.6 MT (116..) (1998) -95 1590 3 116 .. 143/4800 * Honda Civic VI 5. / 1.6 MT (125..) (1998) -95 1590 3 125 .. 144/4700 * Honda Civic VI 5. / 1.8 AT (169..) (1998) -95 1797 3 169 .. 166/6300 * Honda Civic VI 5. / 1.8 MT (169..) (1998) -95 1797 3 169 .. 166/6300 * Honda Civic VI 5. / 2.0d MT (105..) (1998) 1994 3 105 .. 210/2000 * Honda Civic VII 3. / 1.4 AT (90..) (2001) -95 1396 3 90 .. 120/4800 * Honda Civic VII 3. / 1.4 MT (90..) (2001) -95 1396 3 90 .. 120/4800 * Honda Civic VII 3. / 1.5 AT (115..) 4WD (2001) -92 1493 3 115 .. 139/4800 * Honda Civic VII 3. / 1.6 AT (110..) (2001) -95 1590 3 110 .. 152/4300 * Honda Civic VII 3. / 1.6 MT (110..) (2001) -95 1590 3 110 .. 152/4300 * Honda Civic VII 3. / 1.7d MT (100..) (2001) 1687 3 100 .. 220/1800 * Honda Civic VII 5. / 1.4 AT (90..) (2001) -95 1396 3 90 .. 120/4800 * Honda Civic VII 5. / 1.4 MT (90..) (2001) -95 1396 3 90 .. 120/4800 * Honda Civic VII 5. / 1.6 AT (110..) (2001) -95 1590 3 110 .. 152/4300 * Honda Civic VII 5. / 1.6 MT (110..) (2001) -95 1590 3 110 .. 152/4300 * Honda Civic VII 5. / 1.7d MT (100..) (2001) 1687 3 100 .. 220/1800 * Honda Civic VII 5. / Type S 2.0 MT (160..) (2004) -95 1998 3 160 .. 191/4000 * Honda Civic VII / 1.7 AT (120..) (2001) -95 1668 3 120 .. 152/4500 * Honda Civic VII / 1.7 AT (125..) (2001) -95 1668 3 125 .. 154/4800 * Honda Civic VII / 1.7 MT (120..) (2001) -95 1668 3 120 .. 152/4500 * Honda Civic VII / 1.7 MT (125..) (2001) -95 1668 3 125 .. 154/4800 * Honda Civic VII / 1.4 AT (90..) (2001) -95 1396 3 90 .. 120/4800 * Honda Civic VII / 1.4 MT (90..) (2001) -95 1396 3 90 .. 120/4800 * Honda Civic VII / 1.6 AT (110..) (2001) -95 1590 3 110 .. 152/4300 * Honda Civic VII / 1.6 MT (110..) (2001) -95 1590 3 110 .. 152/4300 * Honda Civic VII / 1.7 AT (125..) (2001) -95 1668 3 125 .. 154/4800 * Honda Civic VII / 1.7 MT (125..) (2001) -95 1668 3 125 .. 154/4800 * Honda Civic VIII / 1.6 AT (125..) (2006) -95 1589 3 125 .. 152/4200 * Honda Civic VIII / 1.8 AT (140..) (2006) -95 1798 3 140 .. 173/4300 * Honda Civic VIII / 1.8 MT (140..) (2006) -95 1798 3 140 .. 173/4300 * Honda Civic VIII / Hybrid 1.3hyb CVT (95..) (2005) -92 1339 3 95 .. 123/4600 * Honda Civic VIII 3. / Type R 2.0 MT (201..) (2006) -95 1998 3 201 .. 193/5600 * Honda Civic VIII 3. / Type R 2.0 MT (225..) (2007) -95 1998 3 225 .. 215/6100 * Honda Civic VIII 5. / 1.3 AT (83..) (2006) -95 1339 3 83 .. 119/2800 * Honda Civic VIII 5. / 1.3 MT (83..) (2006) -95 1339 3 83 .. 119/2800 * Honda Civic VIII 5. / 1.8 AT (140..) (2009) -95 1798 3 140 .. 173/4300 * Honda Civic VIII 5. / 1.8 AT (140..) AMT (2006) -95 1798 3 140 .. 173/4300 * Honda Civic VIII 5. / 1.8 MT (140..) (2006) -95 1798 3 140 .. 173/4300 * Honda Civic VIII 5. / 2.2d MT (140..) (2006) 2204 3 140 .. 340/2000 * Honda Civic VIII / 1.8 AT (140..) (2006) -95 1799 3 140 .. 128/4300 * Honda Civic VIII / 1.8 MT (140..) (2006) -95 1799 3 140 .. 128/4300 * Honda Civic VIII / 2.0 MT (197..) (2006) -95 1998 3 197 .. 190 * Honda Civic IX / 1.8 AT (142..) (2012) -95 1798 3 142 .. 174/4300 * Honda Civic IX / 1.8 MT (142..) (2012) -95 1798 3 142 .. 174/4300 * Honda Civic IX 5. / 1.4 MT (100..) (2012) 1399 3 100 .. 127/4800 * Honda Civic IX 5. / 1.6d MT (120..) (2012) 1597 3 120 .. 300/2000 * Honda Civic IX 5. / 1.8 AT (142..) (2012) -95 1798 3 142 .. 174/4300 * Honda Civic IX 5. / 1.8 MT (142..) (2012) -95 1798 3 142 .. 174/4300 * Honda Civic IX 5. / 2.2d MT (150..) (2012) 2199 3 150 .. 350/2000 * Honda Civic IX / 1.8 AT (142..) (2012) -95 1798 3 142 .. 174/4300 * Honda Civic IX / 1.8 MT (142..) (2012) -95 1798 3 142 .. 174/4300 * Honda Civic IX / Si 2.4 MT (201..) (2012) -95 2354 3 201 .. 220/4500 * Honda Civic IX 5. / 1.6d MT (120..) (2013) 1597 3 120 .. 300/2000 * Honda Civic IX 5. / 1.8 AT (142..) (2013) -95 1798 3 142 .. 174/4300 * Honda Civic IX 5. / 1.8 MT (142..) (2013) -95 1798 3 142 .. 174/4300 * Honda Civic IX / 1.8 AT (142..) (2013) -95 1798 3 142 .. 174/4300 * Honda Civic IX / 1.8 MT (142..) (2013) -95 1798 3 142 .. 174/4300 * Honda Civic IX / Si 2.4 MT (201..) (2013) -95 2354 3 201 .. 220/4500 *

www.njcar.ru

Honda Civic

Honda Civic

Honda Civic

» » Honda Civic , VTEC
D14A2 1396 90 SOHC - Civic, Concerto 88/95 ** MA8
D15A3 1493 90 SOHC 8V - Civic, CRX 84/87 -
D15Z3 1493 90 SOHC VTEC-E Civic 95-96 ** MA9
D16Y2 1590 126 SOHC VTEC Civic 95/96 ** MB1
D16Y3 1590 113 SOHC - Civic 95/96 ** MB1
D14A5 1396 75 SOHC - Civic 97/98 *
B18C4 1797 170 DOHC VTEC Civic VTi 97 + *
D14A7 1396 75 SOHC - Civic 97/98 *
D14A8 1396 90 SOHC - Civic 97/99 *
D15Z8 1493 115 SOHC VTEC-E Civic 97/00 *
D16B2 1590 116 SOHC - Civic 97/98 -
D14Z3 1396 75 SOHC - Civic 99/00 *
D14Z4 1396 90 SOHC - Civic 99/00 *
D16W3 1590 115 SOHC - Civic 99/00 *
D16W4 1590 125 SOHC VTEC Civic 99/00 * MB4
D16V1 1590 110 SOHC VTEC Civic 01 + -
D16V3 1590 ? SOHC VTEC Civic 01 + -
D16W7 1590 110 SOHC VTEC Civic 01 + -
D14Z6 1396 90 SOHC - Civic 01 + *
20T2N 1994 86 SOHC - Civic 97/01 *
20T2R 1994 105 SOHC - Civic 98/01 *

** - ** -

Honda D15B

Honda D16A
sohc PGM-FI
dohc PGM-FI
Honda D16Y
sohc VTEC PGM-FI

www.anglocivic.ru

Двигатель Хонда Цивик

Характеристика

Значение

Предельная допустимая неплоскостность сопрягаемой поверхности головки, мм

 

   Без проточки

0.051

   Ремонтная

0.203

Высота головки цилиндров, мм

92.939÷93.040

Угол наклона фаски клапанных седел

45°

Угол наклона рабочей фаски тарелок клапанов

45°

Ширина цилиндрической части (пояска) образующей поверхности тарелки клапана, мм

   Впускные клапаны

1.143

   Выпускные клапаны

1.448

Диаметр стержня клапана, мм

   В18В1

      Впускные клапаны

         Номинальный

6.5811÷6.5888

         Предельный допустимый

6.553

      Выпускные клапаны

         Номинальный

6.5507÷6.5608

         Предельный допустимый

6.528

   В18С1 и В18С5

      Впускные клапаны

         Номинальный

5.4762÷5.4839

         Предельный допустимый

5.58

      Выпускные клапаны

         Номинальный

5.4508÷5.4610

         Предельный допустимый

5.04

Внутренний диаметр направляющих втулок клапанов, мм

   В18В1

      Номинальный

6.6046.629

      Предельный допустимый

6.655

   В18С1 и В18С5

      Номинальный

5.512÷5.537

      Предельный допустимый

5.563

Зазор посадки стержней клапанов в направляющих втулках, мм

   Впускные клапаны

      Номинальный

0.025÷0.051

      Предельный допустимый

0.076

   Выпускные клапаны

      Номинальный

0.051÷0.076

      Предельный допустимый

0.102

Установочная высота стержней клапанов, мм

   В18В1       Впускные клапаны

         Номинальная

40.7645÷41.2344

         Предельная допустимая

41.2344

      Впускные клапаны

         Номинальная

42.7660÷43.2369

         Предельная допустимая

43.4848

   В18С1 и В18С5       Впускные клапаны

         Номинальная

37.4650÷37.9349

         Предельная допустимая

38.1838

      Впускные клапаны

         Номинальная

37.1653÷37.6352

         Предельная допустимая

37.8841

Свободная длина клапанных пружин, мм

  В18В1

      Впускные клапаны

42.367

      Выпускные клапаны

47.092

  В18С1

      Впускные клапаны

         Наружные

41.046

         Внутренние (Nihon Hatsujo)

36.170

         Внутренние (Chuo Hatsujo)

36.195

       Выпускные клапаны          Nihon Hatsujo

41.961

         Chuo Hatsujo

41.935

  В18С5

      Впускные клапаны

         Наружные

43.180

         Внутренние

36.830

     Выпускные клапаны          Наружные

41.046

         Внутренние

36.170

beeanta.ru

Двигатель Honda Civic 4D

Сегодня поговорим о силовой установке Honda Civic 4D, т.е. о двигателе и трансмиссии Honda Civic Российского и Европейского континента. Почему такое выделение? Каждый раз напоминаю при разговоре о двигателях, что силовые установки одних и тех же автомобилей на разных континентах могут кардинально отличаться друг от друга. Происходит это ввиду того, что предпочтения водителей на разных континентах очень разные и поэтому производитель пытается максимально угодить своему покупателю.

Так собственно перейдем к двигателю нами рассматриваемого автомобиля – Honda Civic 4D. Обозначение 4D введено специально, что бы подчеркнуть, что это седан Европейского и Российского континента, так как в США Honda Civic тоже производиться в кузове седан, но этот автомобиль уже очень сильно отличается от Российского аналога. Итак, Российскому потребителю досталось не так уж и много от мудростей компании Honda. Civic 4D в России получил двигатель объемом 1,8 литра, который развивает мощность 140 л.с. при 6000 об. в минуту. Этот мотор оснащен системой электронного газораспределения i-VTEC (intelligent- Variable Valve Timing and Lift Electronic Control), о которой мы уже беседовали здесь. Так же этот двигатель, как и все двигателя от Honda оснащен системой электронного управления дроссельной заслонкой Drive-by-Wire, которая корректирует открытие дроссельной заслонки при разных режимах езды. Больше инноваций для модификации Civic 4D конструкторы не внесли, хотя было что добавить. Но тот факт, что двигатель Honda Civic 4D весьма прост, есть логичное объяснение. Во-первых, двигатель Honda Civic 4D получился не очень дорогим. За счет того что система i-VTEC SOHC, которой оснащен данный двигатель, подразумевает только один распредвал и корректирует работу только впускных клапанов. Это намного дешевле, чем добавлять еще один распредвал и оснащать еще и его системой корректировки, да и нужно это только для автомобилей со спортивным началом, а роль спортивной версии в России отдана Honda Civic 5D или Type R. Во-вторых, при таких лошадиных силах и литраже получаем колоссальную экономичность топлива, в смешанном цикле двигатель Honda Civic 4D кушает чуть больше 6-ти литров бензина на 100 км. А резвости этому автомобилю, поверьте, хватает! В-третьих, двигатель Honda Civic 4D подобран специально для городских условий эксплуатации. А что нужно автомобилю от двигателя в городе? Правильно – динамику и экономичность, ну и еще экологичность конечно, но это в России, ксажалению, пока не так актуально, как в других странах. Подведем итог по двигателю Honda Civic 4D. Если вы любите седаны и любите Honda Civic, то вам не из чего выбирать в России, потому что двигатель только один и он, впринцепе, очень хорошо подходит для этого автомобиля и соответствует его месту в сегменте.

Как было сказано выше, выбора в двигателях у Honda Civic 4D нет, но можно покопаться в трансмиссии, видимо на это и рассчитывали в отделении Honda в России, чтоб у покупателя был хоть какой-то выбор. Итак, двигатель Honda Civic 4D может быть оснащен 6-ти ступенчатой коробкой передач или 5-ти ступенчатым автоматом. Однако, этим компания Honda все исправила, с 6-ти ступенчатой механикой можно и «погонять», а 5-ти ступенчатый автомат прекрасно подойдет для любителей спокойной и экономичной езды. А в комплектации Executive предусмотрены подрулевые переключатели, так что на автомате вы тоже можете, так сказать, «поднажать», что является еще одним плюсом к динамике этого автомобилю.

Двигатель Honda Civic 4D вполне соответствует политике этого автомобиля, но я уверен что нашлись бы и любители быстрой езды, которые хотели бы видеть на седане этого поколения более мощные и продвинутые двигатели, и более современные трансмиссии, такие как, например, вариатор CVT. Надеюсь, что с приходом Honda Civic 2012 в Россию, эта ситуация поменяется в корне.

Гидравлическая опора двигателя Honda Civic 4D 8 покололения

honda2blog.ru


Смотрите также